HIRDETMÉNY

az általános iskolai felvételről, általános iskolai beiratkozásról

Országos Horvát Önkormányzat, mint a Hercegszántói Horvát Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, és Kollégium (6525 Hercegszántó, Deák Ferenc utca 17.) fenntartója a nevezett intézmény általános iskolájának beiratkozási időpontját az alábbiakban határozza meg:

 1. az általános iskolai beiratkozás időpontja: A 30/2023. (VIII. 22.) BM rendeletében megadott időpontok szerint: 2024. április 18. (csütörtök) 800-tól 1600-ig és április 19. (péntek) 800-tól 1400-ig.
 2. szülő, jogszabály alapján tanköteles gyermekét köteles beíratni a választott általános iskola 1. osztályába! A tanév 2024. szeptember 1.-től 2025. augusztus 31.-ig tart.
 3. tanköteles a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti. A 2024/2025-es tanévben a 2018. augusztus 31-én, vagy az előtt született gyermekek válnak tankötelessé.
 4. a tankötelezettség nem teljesítése a jogszabályban rögzített jogkövetkezményeket vonja maga után,
 5. az Intézmény, alapító okirata szerint horvát nemzetiségi nevelést-oktatást folytat,
 6. a Fenntartó nevezett általános iskolája nem rendelkezik körzethatárokkal,
 7. a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelésére-oktatására alapító okirata szerint jogosult az intézmény,
 8. a gyermek iskolai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok: a gyermek azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), TAJ-kártyája és az iskolába lépéhez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai szakvélemény.
 9. a tanuló felvételéről (átvételről) az iskola igazgatója – harminc napon belül – tanulói jogviszonyt létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A döntésről – a döntést megalapozó indoklással – az iskola igazgatója írásban értesíti a szülőt (gondviselőt). A tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2024. május 18.
 10. a döntéssel kapcsolatban szülő jogorvoslati eljárást indíthat, melyet a Fenntartónak címezve, az Intézmény igazgatójához kell eljuttatni, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. Az ezzel kapcsolatos döntés a közléssel válik jogerőssé.
 11. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Gugán János,
elnök s.k.

Kapcsolódó dokumentumok:

Adatlap a beiratkozáshoz
Nyilatkozat szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
Nyilatkozat a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről
Nyilatkozat életvitelszerű tartózkodásról
Hozzájáruló nyilatkozat
Nyilatkozat hit- és erkölcstan vagy erkölcstan oktatásban való részvételről
Nyilatkozat többletterhek vállalásáról
Nyilatkozat házirend megismeréséről